Project ‘Jezus, Mohammed of Backstreetboys’

Vooraf

 • De entree account voor Teleblik fragmenten is via hellighart@edith.nl op te vragen.
 • Aan het eind van elke les wordt de mogelijkheid geboden voor het spelen van enkele – uit de lessen voortvloeiende - internetspelletjes: Zie hellighart.nl / puzzelstukje ‘kinderen’. Deze spelletjes zijn bedoeld als verwerking, verbreding en/of verdieping van de lesstof. Uitvoering kan op school of thuis plaatsvinden

Projectlijn A

Voor een volledig nieuwe projectlijn A klik hier
Les 1
Inleiding
 • Video/DVD fragment 1: is binnenkort opvraagbaar
 • Alternatieve opening: de kinderen kijken via het digibord naar een ludiek filmpje ‘Dancing Jesus’. De kinderen krijgen de ruimte om te reageren.
Zoekproces
 • De Jezusbeelden van werkblad 1A.1 kunnen deel uitmaken van het tweede deel van het zoekproces. Het werkblad kan via het digibord worden getoond
 • Een aanvullend beeldfragment ‘The Temple’ dat een heel ander licht op Jezus kan werpen: Jezus in de tempel
 • Aanvulling: Extra info over hoe moslims tegen Jezus aankijken:
  Informatieblok: Hoe moslims en hindoestanen tegen Jezus aankijken.
  Volgens de Islam is Jezus een machtig profeet van God. De Islam leert dat er duizenden profeten zijn geweest die allemaal hetzelfde geloof brachten, voor de noden van hun specifieke gemeenschap. Zo waren er bijvoorbeeld de profeten Abraham, Mozes, David en Jezus. Daarna kwam er volgens de Islam nog één en meteen de laatste profeet, met name de profeet Mohammed. Met hem werden de openbaringen van God (in het Arabisch: Allah) aan de hele mensheid voltooid. Volgens de meeste moslims kunnen nu geen profeten meer komen.
  Eén van de geloofsartikelen van de Islam is het geloof in alle profeten van God, zonder onderscheid, en in de aan hen geopenbaarde heilige boeken. Dit betekent dat iemand die niet in het profeetschap van Jezus gelooft, dus ook geen moslim kan zijn. Volgens de Islam is het echter onmogelijk dat een mens God kan zijn. Dat gaat in tegen het eerste gebod dat er geen god is dan God. Net als de Christenen (!), geloven moslims in de maagdelijke verwekking van Jezus. Beiden delen ook het geloof dat Jezus levend in de hemel is en van daar zal weerkeren. Volgens moslims is Jezus echter niet gekruisigd en is hij dus ook niet drie dagen dood geweest. Moslims geloven dat God ervoor gezorgd heeft dat iemand die op Jezus leek, gekruisigd werd. Later is Jezus levend ten hemel opgenomen.
  Zoals uit volgende voorbeelden blijkt, worden Jezus (Arabisch: Isa) en zijn Moeder Maria (Arabisch: Maryam) in de Koran vele malen eervol vermeld. Een hoofdstuk van de Koran draagt zelfs als titel de naam 'Maryam'. En sommige moslims aanzien ook Maria als een profeet.

  Het hindoeïsme is verdeeld over het onderwerp Jezus. Sommige hindoes zien in hem een gewoon mens, áls hij al bestaan heeft. Anderen zeggen dat hij een grote goeroe en/of yogi was. Sommigen speculeren dat Jezus India bezocht heeft en daar tijdens de jaren die in de Bijbel niet genoemd worden het hindoeïsme heeft bestudeerd. Sommige hindoes gaan zo ver te stellen dat Jezus een avatar (incarnatie van God op aarde) was, net als Shiva en Krishna. In de Tantra wordt Jezus beschouwd als een tantrische yogameester (met een goeroe uit Kasjmir).

Les 2
Inleiding
Video/DVD fragment ‘The Temple’ dat een heel ander licht op Jezus kan werpen: Jezus in de tempel
Zoekproces
 • Video/DVD fragment 2: is binnenkort opvraagbaar
 • Video/DVD fragment 3: is binnenkort opvraagbaar
  Alternatief: Kindermoord in de schilderkunst: zeven schilderijen
Aanvulling: Extra info over Bijbelse kindermoordverhalen
Informatieblok Bijbelse kindermoordverhalen
Volgens het evangelie van Matteüs bezochten de magiërs Herodes de Grote om hem te vragen waar de precieze locatie zou kunnen zijn waar de geboorte van Jezus (koning van de joden) zou plaatsvinden. Herodes voelde dat zijn troon hier in bedreiging kwam en vroeg de magiërs om het kind te vinden en terug te keren om hem te vertellen waar het was. Uiteraard had hij de bedoeling om het kind meteen te doden. Toen de magiërs, die in een droom waren gewaarschuwd over de slechte intenties van Herodes, via een andere weg huiswaarts keerden, beval Herodes tot de slachting van alle mannelijke kindjes uit Bethlehem van twee jaar en jonger. Jozef, Maria en Jezus konden echter, nadat ze werden gewaarschuwd door een engel, tijdig vluchten naar Egypte. Het aantal kindjes dat gedood werd tijdens de kindermoord zou volgens de Byzantijnse liturgie 14.000 zijn terwijl een oude Syrische lijst van heiligen het heeft over 64.000 kinderen. Gezien Bethlehem zelf maar een klein dorp was, zijn deze cijfers schromelijk overdreven, en is het juister om over een getal van zes tot twintig kinderen te spreken, wat uiteraard de ernst van de situatie geenszins vermindert.

Het kan ook zijn dat Matteüs zich heeft gebaseerd op het verhaal van Mozes en de farao, uit Exodus 1 en 2, waarbij de farao het bevel geeft om alle pasgeboren jongens te doden. Mozes' moeder kan dit niet over haar hart krijgen en zet hem in het mandje tussen het riet aan de oever van de Nijl. Zo wordt Mozes gered. Er zitten dus duidelijke gelijkenissen tussen deze beide verhalen. Bovendien wordt Jezus vaak geportretteerd als een Mozes Redivivus (Mozes die opnieuw tot leven gekomen is), dus is het niet ver zoeken naar een analogie.

De kindermoord wordt door Matteüs verklaard als de vervulling van een profetie van een profeet uit het Oude Testament, waarschijnlijk Jeremia. De woorden die Matteüs aanhaalt zijn immers duidelijk gebaseerd op Jeremia 31,15: "Dit zegt de HEER: In Rama hoort men klagen, bitter treuren. Rachel beweent haar zonen, zij wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer."

Op 28 december is het de dag van de Onschuldige Kinderen (in de orthodoxe kerk wordt dit op 29 december gevierd). Op die dag viert de Kerk het martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem die op gezag van koning Herodes de Grote werden vermoord

Bron: http://www.kuleuven.be/thomas/secundair_onderwijs/in_de_kijker/50_nativity.php

Verwerkingsopdrachten
Aanvulling bij opdracht 2: Presentatie van werkblad 2A.3 ‘Een mozoïek van Mozes
Les 3
Zoekproces
 • Video/DVD fragment 4: is binnenkort opvraagbaar
 • Voor verbeeldingen van de Bergrede wordt verwezen naar deze link
Verwerkingsopdrachten
Vervanging van opdracht 1. De kinderen de opdracht ‘ranking the statements’ over De kinderen maken van een van de bovenstaande ‘ranking lists’ een top vijf van meest waardevolle uitspraken.
Welke uitspraken zouden ook in de Bergrede kunnen staan?
Les 4
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten

Projectlijn B

Voor een volledig nieuwe projectlijn B klik hier
Les 1
Inleiding
Alternatieve opening: de kinderen kijken via het digibord naar een ludiek filmpje ‘Dancing Jesus’. De kinderen krijgen de ruimte om te reageren (zie ook les 1A)
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
Les 2
Inleiding
Video/DVD fragment 9: is binnenkort opvraagbaar
Zoekproces
Verwerking
Les 3
Zoekproces
 • Vervanging video/DVD fragment 12 ‘De overspelig vrouw’ (Wie zonder zonde is werpe de eerste steen). Het fragment wordt stilgezet bij 1.10. De kinderen vertellen wat zij zouden doen. Nadat het fragment is afgespeeld reageren de kinderen op de visie van Jezus en vergelijken deze met hun eigen mening
 • Verwerkingsopdracht 2: Aanvullend informatieblad 3B.1 over uitspraken van Boeddha en Mohammed
Les 4
Zoekproces
Video/DVD fragment 13: ‘Kroamschudd’n in Mariaparochie: (deel I) en (deel II)
Verwerkingsopdrachten

Projectlijn C

Voor een volledig nieuwe projectlijn C klik hier
Les 1
Inleiding
In plaats van voorwerpen kunnen een filmpje en foto’s die verwijzen naar beroepen via het digibord worden getoond. Achtereenvolgens zijn te zien:
Inleiding
De bestaande opdrachten vervallen en worden vervangen door:
 1. De kinderen vragen thuis of er een verband bestaat tussen het beroep dat uitgeoefend wordt en hetgeen die persoon goed kan. Oefenen zij ook het beroep uit, waar ze goed in zijn? Als dat verband er niet is, hoe kan die persoon dan toch zijn talent gebruiken?
 2. De kinderen wordt gevraagd hoe ze reageren als iemand ze roept. Op het werkblad 1C.1 vinden de kinderen tien personen die zouden kunnen roepen. U zou de kinderen vijf personen kunnen laten uitkiezen waarop ze reageren
 1. De kinderen ontwerpen zelf een advertentie, een ‘droomadvertentie’. U vraagt de kinderen een advertentie te maken waarin het beroep tot uiting komt dat zij in de toekomst graag zouden uitoefenen
Les 2
Inleiding
Video/DVD fragment 14 wordt vervangen door (+ inkadering binnen tekst):

Als inleiding wordt het spel ‘Raden maar’ gespeeld. De kinderen proberen te raden wie de bekende Nederlanders zijn die ze via het digibord te horen krijgen. Het herkennen van de stem kan door vinger opsteken worden aangegeven. Wie raadt het eerst?

Er kan ook worden gekozen om na ieder deelfragment te stoppen om zo kort in te gaan op de naam van de bekende Nederlanders en het beroep dat ze uitoefenen.

Zoekproces
In een nieuwe les 2C wordt (aanvullend) aandacht besteed aan:
 • het belang van het hebben van een (roep)naam
 • de mogelijke gevolgen van aparte namen
 • de waarde van het hebben van bijnamen
Ter informatie: Het hebben van de Marokkaanse nationaliteit houdt namelijk in dat de Marokkaanse overheid bepaalt hoe nieuwgeborenen, ook in Europa, gaan heten. Komt de naam niet voor op de Marokkaanse namenlijst (met slechts islamitische namen), dan hebben Marokkaans - Nederlandse ouders een probleem. Meer achtergrondinformatie.
Verwerkingsopdrachten
Aanvullende opdrachten
 1. De kinderen zoeken op internet naar namen die beantwoorden aan ‘Nomen est Omen’ (zie informatieblad 2C.1)
 2. De kinderen maken een opdracht over bijnamen (zie werkblad 2C.3)
  Hier en hier vind je veel van die voorbeelden
 3. De kinderen zoeken in groepjes welke namen aan vondelingen werden gegeven? Waardoor werden die namen bepaald? (via google / vondelingennamen). Bijvoorbeeld
Les 3
Inleiding
Video/DVD fragment 15 ‘Maria van Nazareth’ is binnenkort opvraagbaar
Zoekproces
 • In de nieuwe 3C les ‘geroepen worden om in beweging te komen
 • Video/DVD fragment 14 wordt vervangen door (+ inkadering binnen tekst)
Les 4
Inleiding

Projectlijn D

Voor een volledig nieuwe projectlijn D klik hier
Les 1
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
Opdracht 3: aanvulling. De kinderen toetsen via Google het woord ‘stilleven’ en zoeken – na het toetsen op afbeeldingen – de meest sprekende afbeelding uit. Verder: zie opdracht 3
Les 2
Zoekproces
Video/DVD fragment 17 ‘St Maarten’. Er kan uit een van de volgende fragmenten worden gekozen:
Verwerkingsopdrachten
Opdracht 1: Lied over St. Maarten (deels met muzikale ondersteuning)
Opdracht 4: zie bijvoorbeeld les 2D en 4D (nieuw)
Les 3
Zoekproces
Verbreding of verdieping vindt plaats door
Verwerkingsopdrachten
Les 4
Inleiding
Vervanging van video/DVD fragment 18: Fragmenten uit ‘Uitvaart majoor Bosshardt
Zoekproces
Aanvulling: De kinderen bedenken een actie/activiteit om hun schoolomgeving een stukje mooier te laten zijn en sluiten zich hierbij mogelijkerwijs aan bij de KidsSlinger. De KidsSlinger is een uniek concept waarbij kinderen, binnen het basisonderwijs samen met hun leerkracht, zelf het heft in handen nemen om hun steentje bij te dragen tot een meer betrokken samenleving. Dit door de kinderen in Nederland te mobiliseren en de eerste stap te nemen om hun leefomgeving een stukje leuker te maken. De kinderen kiezen dan om bij hen in de buurt een speciale actie uit te voeren die bedoeld is om daar een beetje licht te brengen. Te denken valt bijvoorbeeld aan meehelpen kerstversieringen in het buurthuis aan te brengen. Een kerstontbijt organiseren voor de buurt. De donkerste plekken in de buurt versieren met lichtjes (zie www.slinger.nu) / zie ook opdracht 2

Projectlijn E

Voor een volledig nieuwe projectlijn E klik hier
Les 1
Inleiding
Alternatieve inleiding:

Aan het begin van de les krijgen de kinderen via het digibord of informatieblad 1E.1 enkele geveltekens te zien. Het laten zien van een echt gevelteken zal wellicht nog meer tot de verbeelding spreken (voorwaardelijk is dan wel dat het teken ‘zon(newiel)’ is opgenomen). De kinderen verwoorden welke figuren ze zien en proberen te vertellen waar deze naar (zouden kunnen) verwijzen. U vertelt dat het gebruik van het ‘zon(newiel)’ teruggaat tot de Germaanse tijd. Het had namelijk een belangrijke plaatst in het Germaanse Joelfeest.

Informatieblok ‘Geveltekens’
Geveltekens zie je in veel Europese landen. Ze ontstaan als je de windveren (planken langs de dakrand) boven de nok van het huis wat langer maakt en laat uitsteken. Ze kruisten elkaar dan en werden met houten pennen vast gezet. Het doel ervan was om ervoor te zorgen dat het riet van het dak niet opwaaide en dat de houten topgevel goed was afgewerkt. Waarom nou gekruist?
In de prehistorie beschermden de mensen zich tegen het boze oog (boze geest) door de wijs- en middelvinger V-vormig omhoog te steken. Opgegraven huizen uit de ijzertijd hebben al gekruiste gevels. Later versierde men deze planken ook.
Om zich te beschermen tegen ziekte, blikseminslag en boze geesten, plaatsten de eerste mensen in Twente dus allerlei symbolen op de daken van hun simpele huisjes. Daarvoor gebruikte men de hoogste plek van het huis; de gevel. De tekens werden in het hout uitgesneden en op de gevel geplaatst. Ze heten geveltekens. Elk symbool, zoals bijvoorbeeld het zonnerad en de maanstanden, had zijn eigen kracht. Maar alle symbolen hadden wel hetzelfde doel: het beschermen van de bewoners en het vee.

http://www.kosmisch.nl/normal.asp?pageid=883

Voor meer informatie zie: http://www.geocities.com/capitolHill/Senate/7232/nl/glossarium.htm

Zoekproces
Voor een alternatief zoekproces klik hier (nieuwe les 1E)
Les 2
Geen bijstellingen/aanvullingen
Les 3
Inleiding
Les 4
Geen bijstellingen/aanvullingen